กองกิจการนิสิต จัดประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2566

9 มี.ค. 2566 : 730
กองกิจการนิสิต จัดประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต คร

วันที่ 9 มีนาคม 2566 กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการประชุมสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี โดย นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร โดยที่ประชุมได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) การรายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) การติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) การรายงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับหน่วยงานภายใน (UP-ITA) ในปี พ.ศ. 2566 และการพิจารณาจัดทำภาระงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA) เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม