ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 2/2566

9 มี.ค. 2566 : 115
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั

 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 2/2566  ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี   และรูปแบบการประชุม Online  โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตเป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับ แนะนำองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 การรายงานสถิติวินัยนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ให้คำปรึกษา การรายงานสรุปการสำรวจต้องการเตรียมความพร้อมพื้นที่ “ครัว มพ.พี่เพื่อน้อง” วาระการพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เวียง และ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา


Gallery รูปภาพกิจกรรม