อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการศึกษา

8 มี.ค. 2566 : 655
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิ

วันที่ 8 มีนาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายวายุ ภูพันนา นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “นิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2565 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจนิสิต เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการคัดเลือก นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้อุทิศตนให้แก่การศึกษาหาความรู้ มีผลการเรียนทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ดีเด่น และมีผลงานทางการศึกษาที่มีผลลัพธ์ของการเรียนรู้เป็นที่ประจักษ์เป็นผู้มีจริยธรรมและจิตอาสา ตั้งใจศึกษา เรียนรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทเสียสละ เป็นที่ยอมรับและยกย่องของคณาจารย์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นิสิตนักศึกษาผู้อื่นได้

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม