การเลือกตั้งประธานสารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

2 มี.ค. 2566 : 91
การเลือกตั้งประธานสารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 256

 

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. กองกิจการนิสิต ได้เชิญคณะกรรมการสารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสารวัตรนิสิต และคณะกรรมการสารวัตรนิสิตโดยตำแหน่ง รวมทั้ง ชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสารวัตรนิสิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานของสารวัตรนิสิต ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี โดยมีผู้อำนวยการ กองกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุม นายธานัท ฟูแสง หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต นางสาวสรณี เกิดทอง เป็นเลขานุการในที่ประชุม และบุคลากรงานกิจกรรมนิสิตร่วมเป็นสักขีพยาน ในการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการสารวัตรนิสิต มีจำนวนทั้งสิ้น 21 คน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน ร่วมดำเนินการเลือกตั้งประธานสารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีการเสนอชื่อ ซึ่งผู้ถูกเสนอชื่อ มีจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายเพชรายุทธ เพชรทอง

คณะนิติศาสตร์

2. นายจิรวัฒน์ รวดเร็ว

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยที่ประชุมให้มีการนับคะแนนโดยการยกมือเพื่อนับผลคะแนน โดยผลการนับคะแนน ปรากฎว่า นายเพชรายุทธ เพชรทอง คณะนิติศาสตร์ ได้คะแนนเสียงมากที่สุด จึงเป็นผลให้ได้รับเลือกให้เป็นประธานสารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

จากนั้น ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

ได้มอบหมายให้งานกิจกรรมนิสิตดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อไป

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม