ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

27 ก.พ. 2566 : 49
ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิ

ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ภายใต้โครงการบรูณาการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อขยายผล และต่อยอด จิตอาสาพระราชทาน และโครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ และเพื่อส่งเสริมให้มีนิสิตจิตอาสาในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.พะเยา ทั้งยังเพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตด้าน “สุนทรียภาพ” โดยใช้ extra curriculum ในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 มีนิสิตจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมมากว่า 400 คน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นดังนี้ 
1.กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 125 ราย คิดเป็นโลหิต จำนวน 53,750 ซีซี และมีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาจำนวน 2 ราย
2.กิจกรรมจิตอาสาช่วงพิธีมอบปริญญาบัตร 
นิสิตจิตอาสาคอยช่วยเหลือแนะนำสถานที่กับญาติบัณฑิต และ จิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมช่วยเก็บขยะและคัดแยกขยะ
3. กิจกรรมจิตอาสาหลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
นิสิตจิตอาสาช่วยจัดเก็บสถานที่บริเวณหอประชุมพญางำเมือง เก็บขยะ และคัดแยกขยะ

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม