กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่จัดโครงการเทา -งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25

2 พ.ย. 2565 : 555
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมเ

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2565  มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคำ  รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่จัดโครงการเทา -งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ณ "มหามิตร จิตอาสา นคราจัมปาศรี" ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านโกทา อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี  ลัญฉกร เสมอเชื้อ  หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต กิติยา เขียวงาม  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา  สรณี เกิดทอง นักกิจการนักศึกษา และตัวแทนผู้นำนิสิต สภานิสิต องค์การนิสิต สารวัตรนิสิต และเวียง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม