โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

17 ก.ย. 2565 : 589
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึ

เมื่อวันที่ 16  กันยายน 2565 ที่ผ่านมา กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร ผู้นำนิสิต ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนานิสิตมีโอกาส สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และมีเครือข่ายผู้นำนิสิตระหว่างสถาบัน นำโดยดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์จารุวรรณ  โปษยายนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนิสิต และคณะผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านพัฒนานิสต จิตอาสา และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์  โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมให้การต้อนรับครั้งนี้

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม