งานวินัยฯ และสารวัตรนิสิต จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

ประกาศวันที่ 27 มิ.ย. 2565 | 129 Views


งานวินัยฯ และสารวัตรนิสิต จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด

งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สารวัตรนิสิต จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565 ในกิจกรรม นิสิตรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในกิจกรรมมีการกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้ายาเสพติด นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิต และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรมมเสวนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “ปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยพะเยา” โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ คณะนิติศาสตร์ นายธนะกร ช่วงสกุล งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ และตัวแทนนิสิต ชมรม UP No Smoking กิจกรรมถาม-ตอบ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด และบูทกิจกรรมให้ความรู้จากสารวัตรนิสิตและชมรม UP No Smoking รวมไปทึงรับชมและรัปฟังการแสดงดนตรีโฟล์คซองจากตัวแทนนิสิต ณ บริเวณสวนแฟนฉัน หอพักมหาวิทยาลัยพะเยา

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย