โครงการกระดานดำจิตอาสา

16 มิ.ย. 2565 : 732
โครงการกระดานดำจิตอาสา

วันที่ 2-8 มิถุนายน 2565 ชมรมกระดานดำ ได้จัดโครงการกระดานดําจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านนาบัว ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. เพื่อทำสื่อการเรียนการสอนให้แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร

๒. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่อันเป็นประโยชน์ให้กับทางโรงเรียน

๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเสียสละ มีความสามัคคี และได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม