ชมรมข่วงศิลป์ จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ผลงานวิจิตรการล้านนาพะเยา”

8 มิ.ย. 2565 : 671
 ชมรมข่วงศิลป์ จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ผลงานวิจิตรกา

ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30-16:45 น. ชมรมข่วงศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ผลงานวิจิตรการล้านนาพะเยา” ณ อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากร พ่อครู พรหมเมศวร์ สรรพศรี มาให้คำแนะนำในถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดนตรีพื้นเมืองและนำมาประยุกต์กับเครื่องดนตรีอย่างสร้างสรรค์โดยการนำเพลง พื้นเมืองพะเยา เพลงนกแลบินข้ามกิ่วมาบรรเลงเข้ากับเครื่องดนตรีสากล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม