กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

31 พ.ค. 2565 : 693
 กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน "กิจกรรม เทา งาม สัจมิตร" โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร และตัวแทนผู้นำนิสิต เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน จำนวน 6 สถาบันที่ได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) โดยในโครงการดังกล่าว มีหัวข้อในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2.เข้าใจ เรียนรู้ พัฒนา : จากงานอาสาสมัคร สู่จิตอาสาที่ยั่งยืน 3.ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละด้าน -ด้านบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา -ด้านกีฬา และนันทนาการ -ด้านศิลปวัฒนธรรม -ด้านวิชาการ 4.กิจกรรมเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกับชุมชน 5.กิจกรรมเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกับชุมชน 6.กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 7.กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน สังคม วัฒนธรรมลับแล 8.การแสดงศิลปวัฒนธรรม 9.กิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปภาพรวมกิจกรรม

#เทางาม24

#SDG3

#SDG4

#SDG5

#SDG7

#SDG11

#SDGs17

 

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง SDGs 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม