โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนิสิตในยุค next normal

10 พ.ค. 2565 : 622
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนิสิตในยุค ne

กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนิสิตในยุค next normal ในวันที่ 6-9 พ.ค.2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิตให้ 
เป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) รวมถึงอัตลักษณ์นิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา และ ทักษะสมรรถนะแห่งอนาคตให้ความสำคัญกับ SDGs ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อให้นิสิตมีพฤติกรรมและการแสดงออกในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามกาละเทศะ ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้นำนิสิตในยุค next normal 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ โปษยานนท์) กล่าวต้อนรับและให้ข้อเสนอแนะในแต่ละโครงการที่แต่ละหน่วยกิจกรรมนำเสนอ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต เวียง สารวัตรนิสิต

ทางกองกิจการนิสิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้นำนิสิตในยุค next normal จะสามารถรังสรรค์และสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้แก่เพื่อน พี่ น้อง ต่อไป แล้วพบกันใหม่ ในกิจกรรมต่อไป

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง SDGs 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม