มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ

8 เม.ย. 2565 : 697
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมด้วย นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุม การถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้วยการประชุมการข่าวในการถวายความปลอดภัยและจัดดูแลความเรียบร้อยให้สมพระเกียรติครั้งที่1ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยมีพันเอกสัมฤทธิ์  ฉัตรวัฒนาสกุล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยการข่าวจ้งหวัดพะเยา กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงจังหวัดพะเยา ทั้งฝ่ายทหารและตำรวจ ทั้งนี้รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้แจ้งแนวทางการรับส่งเสด็จและจำนวนบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยาและแนวทางการรักษาความเรียบร้อยภายในมหาวิลัยพะเยาให้ที่ประชุมได้รับทราบและดำเนินการเพื่อให้สมพระเกียรติ

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม