โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต

29 มี.ค. 2565 : 701
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนความก้าวหน้าตามสายงาน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้บุคลากรที่จะยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นจะตั้งมีการจัดทำแบบประเมินค่างานเพื่อให้คณะกรรมได้ประเมิน 
  ทางกองกิจการนิสิตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของกองกิจการนิสิตให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต ซึ่งได้จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย กองิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการเขียนประเมินค่างานพร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ โดยมีบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม