นิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

29 มี.ค. 2565 : 661
 นิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรางว

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth)  ระดับประเทศ ประจำปี 2563 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง จากการดำเนินกิจกรรม Only one Earth  : Care and share (เพียงโลกใบเดียวที่ดูแลและแบ่งปัน) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเคียนในการทิ้งขยะให้ถูกต้อง การคัดแยกขยะ ตลอดจนการสร้างรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวฯ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม