กองกิจการนิสิต จัดโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

25 มี.ค. 2565 : 671
กองกิจการนิสิต จัดโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหัวข้อ “ปัจจัยการทำงานในสำนักงานที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางด้านกายและใจ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย  อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ 1. บุคลากรของกองกิจการนิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพและผู้ปฏิบัติงานให้สามารถประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทำงานได้2. บุคลการของกองกิจการนิสิตเรียนรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงในสถานที่ทำงานได้ สุขภาพกายภาพ ทางถึงการยศาสตร์ของสภาพการทำงาน สุขภาวะทางกาย ใจ สมบูรณ์ 3. ได้รับการสนับสนุนให้สถานที่ทำงานได้รับการยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม