เลือกตั้งประธานสารวัตรนิสิต 2565

9 ก.พ. 2565 : 753
เลือกตั้งประธานสารวัตรนิสิต 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย กองกิจการนิสิต นางสาวสรณี เกิดทอง หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยผู้สมัครคณะกรรมการสารวัตรนิสิต ร่วมดำเนินการสรรหาผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสารวัตรนิสิต โดยวิธีการเสนอชื่อ ซึ่งผู้ถูกเสนอชื่อมี นายเตชิต  โฆสิต จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายมารุต  โสภาเลิศ  จากวิทยาลัยการศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งประธานสารวัตรนิสิต ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมมีมติยกมือเพื่อนับผลคะแนน โดยผลการนับคะแนน นายเตชิต  โฆสิต ได้คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ในตำแหน่งประธานสารวัตรนิสิตประจำปีการศึกษา 2565  จากนั้นคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 จะได้นำรายชื่อแจ้งแก่งานกิจกรรมนิสิต เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้นำนิสิตต่อไป ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสภานิสิตเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาหรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ผ่านช่องทางต่างๆ และได้เปิดโอกาสให้สภานิสิตได้ร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยกันวางมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการต่อไป ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสารวัตรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาหรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ผ่านช่องทางต่างๆ และได้เปิดโอกาสให้สารวัตรนิสิตได้ร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยกันวางมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการต่อไป

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม