กองกิจการนิสิตจัดโครงการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ

28 ธ.ค. 2564 : 627
กองกิจการนิสิตจัดโครงการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 หน่วยพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อาคารสงวนเสริมศรี โดยมีรองอธิการบดีฝ่านคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในโครงการมีกิจกรรมเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการธุรกิจอย่างไร ให้สำเร็จ และ workshop การเขียนแผนธุรกิจ โดย ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงบ่าย ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดชุดอาหารว่าง และ Workshops การจัดชุดอาหารว่างและการทำแซนวิชเพื่อสุขภาพ โดย อาจารย์สมหมาย รอดแป้น และอาจารย์ธัญพร มูลกาวิล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ยังได้มีการจัดการประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching ) จากการประกวดแข่งขัน มีทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขัน (Pitching ) แผนธุรกิจ คือ ทีม Be health ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีม Violet ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และทีม เศรษฐีนี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

Gallery รูปภาพกิจกรรม