DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
  • 27 ต.ค. 2563
  • 104