DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
  • 24 มี.ค. 2564
  • 83
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบ 2564

รายละเอียด
  • 24 มี.ค. 2564
  • 86
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
  • 2 เม.ย. 2563
  • 105
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายการการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด
  • 26 มี.ค. 2562
  • 78
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด
  • 26 มี.ค. 2562
  • 79