DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

กองกิจการนิสิตร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาฉีดวัคซีนโควิด-19

รายละเอียด
  • 7 ต.ค. 2564
  • 73
รายละเอียด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

ประกาศวัฒนธรรมองค์กรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
  • 7 ธ.ค. 2563
  • 116
รายละเอียด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

โครงการพัฒนาบุคลากรกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
  • 1 พ.ค. 2563
  • 94