DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
  • 20 ม.ค. 2564
  • 126
รายละเอียด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

ประกาศ มพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.2562

รายละเอียด
  • 13 พ.ย. 2563
  • 89
รายละเอียด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

ข้อบังคับ มพ.ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

รายละเอียด
  • 4 ก.ย. 2562
  • 80