DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บุคลากรกองกิจการนิสิตผ่านการสอบวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

รายละเอียด
 • 28 ก.ย. 2564
 • 31
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนิสิต เพื่อพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

รายละเอียด
 • 15 ก.พ. 2564
 • 117
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

รายละเอียด
 • 3 ก.พ. 2564
 • 110
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยบุคคล งานธุรการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการการประเมินค่างาน

รายละเอียด
 • 1 ก.พ. 2564
 • 94
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กองกิจการนิสิตมอบรางวัลให้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต เพื่อยกย่องและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากร

รายละเอียด
 • 17 ธ.ค. 2563
 • 118
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2562

รายละเอียด
 • 28 ต.ค. 2562
 • 74
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2561

รายละเอียด
 • 28 ธ.ค. 2560
 • 74
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2559

รายละเอียด
 • 21 มิ.ย. 2559
 • 85
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2558

รายละเอียด
 • 15 มิ.ย. 2558
 • 82