การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับพิจารณาให้ทุนสนั
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับพิจารณาให้ทุนสนับสนุน งานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (R2R)

รายละเอียด
 • 10 พ.ย. 2564
 • 152
บุคลากรกองกิจการนิสิตผ่านการสอบวัดทักษะการใช้คอมพิ
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บุคลากรกองกิจการนิสิตผ่านการสอบวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

รายละเอียด
 • 28 ก.ย. 2564
 • 167
กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนิสิต เพื่อพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

รายละเอียด
 • 15 ก.พ. 2564
 • 254
หน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบบันทึ
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

รายละเอียด
 • 3 ก.พ. 2564
 • 255
หน่วยบุคคล งานธุรการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมการอบรม
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยบุคคล งานธุรการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการการประเมินค่างาน

รายละเอียด
 • 1 ก.พ. 2564
 • 220
กองกิจการนิสิตมอบรางวัลให้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กองกิจการนิสิตมอบรางวัลให้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต เพื่อยกย่องและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากร

รายละเอียด
 • 17 ธ.ค. 2563
 • 248
ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2562
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2562

รายละเอียด
 • 28 ต.ค. 2562
 • 188
ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2561
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2561

รายละเอียด
 • 28 ธ.ค. 2560
 • 184
ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2559
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2559

รายละเอียด
 • 21 มิ.ย. 2559
 • 195
ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2558
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัติมอบหมายงานให้บุคลากรกองกิจการนิสิต 2558

รายละเอียด
 • 15 มิ.ย. 2558
 • 194