พิธีรับมอบหมายงานในหน้าที่ของผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

22 มี.ค. 2565 : 806
พิธีรับมอบหมายงานในหน้าที่ของผู้นำนิสิต ประจำปีการ

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ยรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต(ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ) ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ โปษยานนท์) ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมทั้ง ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต ประธานสหเวียง ประธานสารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565 เข้าร่วมพิธีรับมอบงานในหน้าที่ของผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565โดย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้มอบนโยบายในการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 

1.มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน Area Base โดย องค์การนิสิต สภานิสิต เวียง สารวัตรนิสิต จะทำงานในหน้าที่ร่วมกับชุมชนได้อย่างไร หรือ จะจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ร่วมกับชุมชนได้อย่างไรบ้าง

2.ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้นำนิสิต มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถาบันและ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ โปษยานนท์)

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

โดยมีหัวหน้างานกองกิจการนิสิต และ บุคลากรที่ดูแลองค์กรนิสิต เป็นสักขีพยานในการรับมอบงานในหน้าที่ของผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม