มารู้จักระบบ reg ของม.พะเยากัน

ประกาศวันที่ 26 พ.ค. 2566

 มารู้จักระบบ reg ของม.พะเยากัน 

 

 ระบบบริการการศึกษา (REG) : เป็นระบบงานที่ทำงานอยู่บนระบบทะเบียนฐานข้อมูลที่สัมพันธ์กับนิสิตเป็นหลัก ซึ่งในกระบวนการการให้บริการจะรวมองค์ประกอบของข้อมูลหลายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน เช่น ระบบตารางเรียนตารางสอน การลงทะเบียน ระบบวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานพัฒนานิสิต (กิจกรรมนิสิต กองทุนการศึกษา ชมรม ฯลฯ) เพื่อรองรับงานบริการของงานทะเบียน โดยมีกลุ่มผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเป็นผู้ดูแลระบบร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 เว็บไซต์ reg : https://reg.up.ac.th/

 

ประชาสัมพันธ์โดย : งานประชาสัมพันธ์และสื่อองค์กร สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา #ระบบreg #มหาวิทยาลัยพะเยา

 ระบบรับเรื่องร้องเรียนสภานิสิต : https://dsa.up.ac.th/service