ตราสัญลักษณ์สภานิสิต


ชื่อภาษาไทย

“สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา”

ชื่อภาษาอังกฤษ

“University of Phayao Student Council”

อักษรย่อ (ภาษาไทย)

“ส.มพ.”

อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ)

“SCUP”

ปณิธาน

“พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสิทธิของนิสิต”

วิสัยทัศน์

“สิทธิและผลประโยชน์ของนิสิต คือ หัวใจหลักของสภา”