ทำเนียบประธาน


นายกันต์ธีภพ นอนา

ปีการศึกษา : 2566
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายกฤษณะ จันนาค

ปีการศึกษา : 2565
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายกฤษณะ จันนาค

ปีการศึกษา : 2564
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายเกียรติภูมิ อานันท์

ปีการศึกษา : 2563
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายสงกรานต์ หาญจริง

ปีการศึกษา : 2562
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายภาณุสิทธิ์ ทะสน

ปีการศึกษา : 2561
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นางสาวอัจฉรา สำเภาทอง

ปีการศึกษา : 2560
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายส่งบุญ ก๋าแก้ว

ปีการศึกษา : 2559
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายเกษมสันต์ สวนสง่า

ปีการศึกษา : 2558
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายพงศธร สิงหจารุ

ปีการศึกษา : 2557
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นางสาวธารารัตน์ มาลิกัน

ปีการศึกษา : 2556
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายอำนาจ สายะหมี

ปีการศึกษา : 2555
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายกิตติศักดิ์ หนูเล็ก

ปีการศึกษา : 2554
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายนลธวัช นันต๊ะภูมิ

ปีการศึกษา : 2553
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายบูรพา คำเครื่อง

ปีการศึกษา : 2552
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายฐิติพงษ์ คำเคน

ปีการศึกษา : 2551
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายฐิติพงษ์ คำเคน

ปีการศึกษา : 2550
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายวิทธวัช จันทร์ทอง

ปีการศึกษา : 2549
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายเกรียงไกร แสงสีดา

ปีการศึกษา : 2548
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต

นายเกรียงไกร แสงสีดา

ปีการศึกษา : 2547
ตำแหน่ง : ประธานสภานิสิต