อำนาจหน้าที่ของสภานิสิต


1. สภานิสิตมีอำนาจและหน้าที่

1.1 พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสิทธิของนิสิต
1.2 กำหนดนโยบายแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีของสภานิสิตเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
1.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อโครงการแผนงานนโยบายและการจัดสรรงบประมาณประจำปีของหน่วยกิจกรรมภานในองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต
1.4 ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้
1.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดประกาศข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การนิสิตซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
1.6 เสนอยับยั้งการดำเนินงานขอองค์การบริหารกิจกรรมนิสิตให้กับอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อพิจารณาสั่งการในการดำเนิน กรณีที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้หรือที่ขัดกับ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย หากหน่วยกิจกรรมนั้นมีความประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ ต่อ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสภานิสิตภายใน 15 วันเพื่อเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป ในกรณีที่สภานิสิตเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อนิสิตหรือมหาวิทยาลัย ให้สภานิสิตมีอำนาจในการระงับกิจกรรมดังกล่าวไว้ชั่วคราว และรายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการต่อไป
1.7 เข้าร่วมประชุมและชี้แจงผลการดำเนินงานต่อองค์การบริหารกิจกรรมนิสิตทุกภาคการศึกษา แถลงผลงานและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสภานิสิตเพื่อให้มหาวิทยาลัยและนิสิตทราบ
1.8 เป็นตัวแทนของนิสิตเพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต และการประชุมผู้แทนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. กรรมการสภานิสิต มีอำนาจหน้าที่

2.1 เข้าร่วมประชุมและลงมติในที่การประชุมสภานิสิต
2.2 พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและนิสิตทั้งปวง รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตทั้งปวงเสนอต่อสภานิสิตตลอดจนค้นคว้าและแสวงหาข้อเท็จจริงเสนอต่อที่ประชุมสภานิสิตพร้อมกับพิจารราในเรื่องต่าง ๆ
2.3 ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ของสภานิสิตเลยการดำเนินงานของสภานิสิตตามที่ได้บัญญัติไว้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สภานิสิต พ.ศ. 2564