คณะกรรมการบริหาร สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา


ประธานสภานิสิต

นายกฤษณะ จันนาค
ชื่อเล่น : แชมป์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายฤกษณฤต ลัลลนันนนนกุล

รองประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนเเละบริหารงานทั่วไป
ชื่อเล่น : โปโป
คณะศิลปศาสตร์

นางสาวน้ำฝน วงค์เเก้ว

รองประธานฝ่ายตรวจสอบกิจกรรมเเละติดตามประเมินผล
ชื่อเล่น : น้ำฝน
คณะสหเวชศาสตร์

นางสาวอาทิตยา เเย้มเเบน

รองประธานฝ่ายการเงินเเละพิจารณางบประมาณ
ชื่อเล่น : น้ำเเข็ง
คณะศิลปศาสตร์

นายกันต์ธีภพ นอนา

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละสื่อสารองค์กร
ชื่อเล่น : บอม
คณะนิติศาสตร์

นายธนาวัฒน์ ยามูล

เลขานุการสภานิสิต
ชื่อเล่น : ไอซ์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายวโรดม จิตจำเริญ

เหรัญญิก
ชื่อเล่น : ภูมิ
คณะนิติศาสตร์

นายสุทธิพงษ์ สุธรรม

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวสุพัชฌาย์ ทาเเกง

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวกรรณิกา โพธิปิน

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวสิริยากร เรือนสอน

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายศุภณ์ฏฐ์ ศิลากรอนุวงศ์

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาววลลิตา โรจนพงศ์สถาพร

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายภัทรพล ติ๊บกวาง

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายกาญจนเศรษฐ์ จิระพาณิชย์

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวกมลวรรณ เสนาธรรม

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายอนุวัตร ฮดโท

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวอริษา ปั้นนาค

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวชณิภรณ์ กุมพล

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายชนัญญู นันตา

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวณัฐณิชา เขียวปัญญา

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายรติพงษ์ สังข์เทศ

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายชนะ เเก้วหนิ้ว

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายณัฐการณ์ วางที

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวมนัชญา เล็กกกุล

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายเจนธรรม พุทธานุ

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวสุพิชญา เรือนสิทธิ์

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายเสริมศักดิ์ เลาะดัน

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวนภัสสร กิ่งเเก้ว

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายอริญชัย พรมมา

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวศศิกานต์ บุญไทยงาม

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายมนัสชัย เทศผล

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวสาริกา รักษาคม

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวนภัสนันท์ ตากองเเก้ว

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายณรงค์ศักดิ์ ขอนพิกุล

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวสุภาพร สมบูรณ์ดี

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวสุทธิตา เย็นขัน

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายกฤษฎิ์ อันทะไชย

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวโกลัญญา พิเชฐสมบูรณ์

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายธนภูมินทร์ อินต๊ะสิน

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายกฤษณพงศ์ แบบแผน

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นางสาวพรรณศิริ พรหมสนธิ

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายวิสิทธิ์ วงศ์ธีรภาพ

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-

นายกฤตนัน อานุภาพ

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
-