คณะกรรมการบริหาร สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา


ประธานสภานิสิต

กันต์ธีภพ นอนา
ชื่อเล่น : บอม
คณะนิติศาสตร์

อภิสิทธิ์ ติยะกว้าง

รองประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนเเละบริหารงานทั่วไป
ชื่อเล่น : เกมส์
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

สุปรีญา ภูเขา

รองประธานฝ่ายตรวจสอบกิจกรรมเเละติดตามประเมินผล
ชื่อเล่น : ขุมขิม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

น้ําฝน วงค์แก้ว

รองประธานฝ่ายการเงินเเละพิจารณางบประมาณ
ชื่อเล่น : น้ำฝน
คณะสหเวชศาสตร์

ชนะ แก้วหนิ้ว

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละสื่อสารองค์กร
ชื่อเล่น : ปลื้ม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศศิกานต์ บุญไทยงาม

กรรมการและเลขานุการ
ชื่อเล่น : มิ้นท์
คณะวิทยาลัยการศึกษา

กฤตธีรา แก้ววงค์วรรณ

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

กสิณา รุ่งชัยยันต์

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ญาณิศา ปิยะโกศล

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : เนย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ณัฏฐณิชา รอดเทียน

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะวิทยาลัยการศึกษา

นภัสสร กิ่งแก้ว

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะวิทยาลัยการศึกษา

มนัชญา เล็กกุล

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะศิลปศาสตร์

ลักษิกา คําลือ

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วรรณ์มณี น้อยมณีวรรณ์

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วริยาภรณ์ สิทธิปัญญา

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะพยาบาลศาสตร์

อรวี เมืองเลิศ

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : ยูดาย
คณะสาธารณสุขศาสตร์

อริศรา ศรีจันทร์แดง

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

กานต์ธีรา คนหลัก

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชินวัฒน์ ผิวผ่อง

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะวิทยาลัยการศึกษา

ธนกริช คําแสน

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ธนชัย เกตุพืช

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะวิทยาศาสตร์

สมปฏิภัทธ์ เมืองอินทร์

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะสาธารณสุขศาสตร์

เสริมศักดิ์ เสาะต้น

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะวิทยาลัยการศึกษา

อภิลาภ ช่างคํา

กรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นภัสนันท์ ตากองแก้ว

กรรมการและเหรัญญิก
ชื่อเล่น : -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ธนภูมินทร์ อินต๊ะสิน

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : ไอซ์
คณะนิติศาสตร์

ฐิติภัทร วาสนา

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะวิทยาลัยการศึกษา

กมลวรรณ เสนาธรรม

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

อัญชิสา ดวงเนตร

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

กิรดา สระทองแร

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

กิตติศักดิ์ บัวเรียง

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นลัทพร สุรโรจนกุล

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นฤเทพ สมชื่อ

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต

รัชนียา ไม้ดัด

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

สุภาภรณ์ โต๊ะน้อย

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

อารยา มุสิกะสังข

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

อนุวัฒน์ อินชา

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วรเดช แสนสิทธิ์

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ณิชาภา น้อยจันทร์

อนุกรรมการสภานิสิต
ชื่อเล่น : -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร