ที่ปรึกษา สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา


ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง

พิษณุ เจนดง

นายสมพงษ์ จันทร์พิมพ์

ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์

ถิรายุส์ บําบัด