ที่ปรึกษา สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา


ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

ผศ.ดร.กฤษฎา ใจเเก้วทิ

นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน

นายสมพงษ์ จันทร์พิมพ์