ปฏิทินกิจกรรม


วันสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2565 (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)

  • 06 - 14 ส.ค. 2565
  • สถานที่ :มหาวิทยาลัยพะเยา

วันสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565 (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)

  • 03 - 14 ต.ค. 2565
  • สถานที่ :มหาวิทยาลัยพะเยา

วันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

  • 17 ต.ค. 2565
  • สถานที่ :มหาวิทยาลัยพะเยา