3 หน่วยงานบริการที่นิสิต ม.พะเยาควรรู้จัก

ประกาศวันที่ 26 พ.ค. 2566

 3 หน่วยงานบริการที่นิสิต ม.พะเยาควรรู้จัก 

กองกิจการนิสิต 

กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ และศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา และควบคุมการทำงานของ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.) ได้แก่ 4 เสาหลัก สภานิสิต องค์การนิสิต สารวัตรนิสิต และเวียง

สามารติดตามข่าวสารจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านทาง

facebook : https://www.facebook.com/pr.dsa 

Webside : https://dsa.up.ac.th/v4/main.php 

.

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการและสวัสดิการแก่นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นิสิตที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตปกติ ด้วยการให้ความช่วยเหลือตามลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการที่จำเป็น บริการและสวัสดิการนิสิตดังนี้

□ พัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ = บริการและสวัสดิการที่จำเป็น สำหรับนิสิตพิการ

□ การกู้ยืมเพื่อการศึกษา = บริการและการช่วยเหลือ สำหรับนิสิตผู้กู้ยืม (กยศ.)

□ ทุนการศึกษา = บริการและการช่วยเหลือ สำหรับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า

□ กองทุนเพื่อนิสิต = สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการเสียชีวิต

□ หอพัก = บริการและสวัสดิการ สำหรับนิสิตที่พักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย

□ ทะเบียนราษฎร์นิสิต = บริการและอำนวยความสะดวกการแจ้งย้ายที่อยู่ / ข้อมูลทะเบียนราษฎร์นิสิต

□ สถานที่ออกกำลังกาย = บริการสระว่ายน้ำ สนามกีฬา และพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย

□ ศูนย์ให้คำปรึกษา = บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต ให้กับนิสิตและบุคลากร โดยนักจิตวิทยาคลินิก

□ สร้างเสริมสุขภาวะ = สวัสดิการด้านการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูปัญหาสุขภาพกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

□ แนะแนวอาชีพและจัดหางาน = บริการและพัฒนานิสิตในการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

□ ชมรม To Be Number One = การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สามารติดตามข่าวสารจากกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการผ่านทาง

facebook : https://shorturl.asia/ESwvr 

Webside : https://shorturl.asia/LDhrx 

.

 กองบริการการศึกษา

เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ให้บริการด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการดำเนินงานหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป และสหกิจศึกษา ให้บริการสารสนเทศทางด้านวิชาการ และข้อมูลทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งในระบบปริญญาและการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น ดำเนินการจัดการความรู้ด้านวิชาการ สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาความเป็นสากล ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สามารติดตามข่าวสารจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านทาง

facebook : https://www.facebook.com/updoes 

Webside : https://does.up.ac.th/ 

.

ประชาสัมพันธ์โดย : งานประชาสัมพันธ์และสื่อองค์กร สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา #กองกิจการนิสิต #กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ #กองบริการการศึกษา 

.

 ระบบรับเรื่องร้องเรียนสภานิสิต :  https://dsa.up.ac.th/service