‼️ เมื่อถูกมิจฉาชีพโกง ต้องทำอย่างไร

ประกาศวันที่ 15 พ.ค. 2566

‼️ เมื่อถูกมิจฉาชีพโกง ต้องทำอย่างไร 

.

สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รวบรวมวิธีการแก้ปัญหาการโดนมิจฉาชีพโกง จากการทำธุรกรรมผ่านธนาคารไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

□ ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลหลักฐานการสนทนา 

□ ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรส่วนภูมิภาค

□ ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อกับธนาคารบัญชีที่โอน เพื่อระงับการเดินบัญชี และทำการขอรับเงินคืน 

□ ขั้นตอนที่ 4 รอเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อกลับมา 

.

 ด้วยความห่วงใยจากสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

.

 ประชาสัมพันธ์โดย : งานประชาสัมพันธ์และสื่อองค์กร สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระบบรับเรื่องร้องเรียนสภานิสิต :  https://dsa.up.ac.th/service/ 

#สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#งานกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

#มหาวิทยาลัยพะเยา