สภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนของนิสิต “ประจำปีการศึกษา 2565” เชิญชวน นิสิตเเละบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เสียงสะท้อนของนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวันที่ 1 ก.ค. 2565

สภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนของนิสิต “ประจำปีการศึกษา 2565”

เชิญชวน นิสิตเเละบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เสียงสะท้อนของนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ ลานกีฬากลางแจ้ง อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม