รายงานผลการดำเนินงาน งานรับเรื่องร้องเรียน ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาข้อร้องเรียนจากนิสิต (รถสวัสดิการรับส่งนิสิตไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)

ประกาศวันที่ 1 ก.ค. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน งานรับเรื่องร้องเรียน สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาข้อร้องเรียนจากนิสิต (รถสวัสดิการรับส่งนิสิตไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)

 

สืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ทำให้นิสิตที่ใช้รถสวัสดิการรับส่งนิสิต (รถเมล์) ในการขึ้นมาเรียนหรือทำกิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน/ช่วงเวลา รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับนิสิตในช่วงการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา

 

สภานิสิตจึงได้ ขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาข้อร้องเรียนจากนิสิต (รถสวัสดิการรับส่งนิสิตไม่เพียงพอต่อการใช้งาน) ซึ่งได้มีนิสิต ร้องเรียนมายังสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจำนวนมาก

 

โดยสภานิสิตได้ยื่นข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา ไว้ดังนี้

1. เพิ่มจำนวนรถสวัสดิการรับส่งนิสิต (รถเมล์) ให้เพียงพอต่อนิสิตที่ใช้บริการ

2. ในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้าและช่วงบ่าย) ขอรถบัสปรับอากาศมหาวิทยาลัยพะเยามาอำนวยความสะดวกและบริการนิสิต

3. เพิ่มจุดบริการการขึ้นรถเมล์หรือแนวทางการบริการ การจัดการการขึ้นรถสวัสดิการรับส่งนิสิตให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

4. จัดสรรสถานที่โรงจอดรถบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยและด้านหลังมหาวิทยาลัย (ประตู 3) ให้เพียงพอต่อการใช้งานของนิสิต

ตามบันทึกข้อความที่ ส.มพ./0049 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565