ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ

เป้าหมาย


มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม “ใจอาสา” และเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ “ด้านบุคลิกภาพ” งานจิตอาสาจึงเป็นแนวทางการพัฒนานิสิตให้เป็นอาสาสมัครจิตอาสา โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ ความสามารถของตนเอง ไปทำประโยชน์ ทำความดีเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน

ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลงานด้านจิตอาสาจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอาสาสมัครจิตอาสาของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้กับนิสิต และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง


1. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการรับใช้สังคม ด้วยคุณธรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ให้แก่นิสิตทุน นิสิตทั่วไป และบุคลากรใน มหาวิทยาลัยพะเยา

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสาแก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

3. เพื่อเป็นบริการในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อน ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง

หลักการและเหตุผล


ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา UPSR (University of Phayao Social Responsibility) ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นองค์กรเพื่อพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกให้นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาได้แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม และได้ เรียนรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาที่ชุมชนประสบ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยใช้ศักยภาพและความสามารถของตน รวมทั้งการรู้จักเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละและผู้แบ่งปันให้เพื่อนๆ ร่วมสังคมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมทางสังคม โดยกำหนดให้ UPSR เป็นตัวชี้วัดในด้านความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย และต่อสังคม และดำเนินงานภายใต้ปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

ภาพกิจกรรมจิตอาสา

จิตอาสาพัฒนา


ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จิตอาสาภัยพิบัติ


ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้า ตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

จิตอาสาเฉพาะกิจ


ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือการรับเสด็จ ในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904


ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

หลักสูตรพื้นฐาน รหัส ก-411

นายพิศาล เครือลิต

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนกรรมการ รร.สาธิต มพ.

หลักสูตรพื้นฐาน รหัส 3ก-351

นายพิเชษฐ ถูกจิตร

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

หลักสูตรหลักประจำ รหัส 4A-394

นางสาวกิติยา เขียวงาม

หัวหน้าศูนย์ UPSR

หลักสูตรพื้นฐาน รหัส 4ข-154

ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยพะเยา


กิจกรรมจิตอาสา ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานภายนอก จำนวน 15 กิจกรรม

ข้อมูลในปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) รวมรวมโดยศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา จิตอาสา (UPSR) ดังนี้

  • - กิจกรรมจิตอาสาจัดโดยหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 กิจกรรม จำนวนนิสิตเข้าร่วมทั้งสิ้น 950 คน
  • - กิจกรรมจิตอาสาจัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 10 กิจกรรม จำนวนนิสิตเข้าร่วมทั้งสิ้น 2,044 คน
  • - รวมจำนวนนิสิตที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้งสิ้น 2,994 คน คิดเป็นร้อยละ 19.45

จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 239 คน(ข้อมูลจากระบบ Iservice ณ วันที่ 18 ก.ย. 63)