DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิก-จ่ายวัสดุ กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 5 ก.พ. 2564
 • 56
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด
 • 22 ม.ค. 2563
 • 138
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2562
 • 119
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 151
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แจ้งเวียนแนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 149
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แจ้งเวียนการตรวจสอบพัสดุระหว่างระยะเวลารับประกันก่อนคืนหลักประกันสัญญา

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 138
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 150