DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2564
 • 18
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนิสิต ระยะที่ 2

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2564
 • 27
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด
 • 6 ส.ค. 2564
 • 52
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564

รายละเอียด
 • 21 ก.ค. 2564
 • 54
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ มพ.เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 9 มิ.ย. 2564
 • 124
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เลื่อนการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 21 เม.ย. 2564
 • 78
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิก-จ่ายวัสดุ กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 5 ก.พ. 2564
 • 118
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด
 • 22 ม.ค. 2563
 • 195
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2562
 • 173
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 204
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แจ้งเวียนแนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 202
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แจ้งเวียนการตรวจสอบพัสดุระหว่างระยะเวลารับประกันก่อนคืนหลักประกันสัญญา

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 196
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 200