DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพข่าวกิจกรรม

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รายละเอียด
 • 25 ต.ค. 2564
 • 190
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

รายละเอียด
 • 18 ต.ค. 2564
 • 4
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

งานวินัยฯ กองกิจการนิสิตจัดประชุมพิจารณาการขออนุญาตแต่งกายบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

รายละเอียด
 • 15 ต.ค. 2564
 • 23
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆัง วัดรัตนวนาราม

รายละเอียด
 • 14 ต.ค. 2564
 • 118
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 6 ต.ค. 2564
 • 105
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตรางวัลสัตภัณฑ์ รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 6 ต.ค. 2564
 • 39
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

รายละเอียด
 • 30 ก.ย. 2564
 • 26
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม เฟิร์มฟิตพิชิตโรค ส่งเสริมสุขภาพ UP HEALTH 2021 (Online)

รายละเอียด
 • 21 ก.ย. 2564
 • 485
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

UPSR นำนิสิตจิตอาสา (UP Volunteers) ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่​ตำบล​แม่กา​ ณ ลำน้ำร่องไฮ

รายละเอียด
 • 20 ก.ย. 2564
 • 36
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูภามยาว

รายละเอียด
 • 17 ก.ย. 2564
 • 303
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

พิจารณาประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2564

รายละเอียด
 • 6 ก.ย. 2564
 • 280
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการนิสิตจิตอาสา

รายละเอียด
 • 25 ส.ค. 2564
 • 962
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

รายละเอียด
 • 24 ส.ค. 2564
 • 18
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

รายละเอียด
 • 19 ส.ค. 2564
 • 46
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตประชุมวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 18 ส.ค. 2564
 • 47
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมกันจัดโครงการ UP IDENTITY FESTIVAL

รายละเอียด
 • 9 ส.ค. 2564
 • 149
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียด
 • 23 ก.ค. 2564
 • 78
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี

รายละเอียด
 • 23 ก.ค. 2564
 • 28
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 22 ก.ค. 2564
 • 73
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประเพณีเดินเข้า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียด
 • 22 ก.ค. 2564
 • 63
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมอบรมทำสื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียด
 • 13 ก.ค. 2564
 • 199
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการตักบาตรน้องใหม่และปลูกต้นไม้น้องใหม่ 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 11 ก.ค. 2564
 • 92
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน Share & Happiness

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2564
 • 72
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต และองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ร่วมกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2564
 • 60
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุม​คณะกรรมการ​องค์การ​บริหารกิจกรรม​นิสิต (อบกน.)

รายละเอียด
 • 23 เม.ย. 2564
 • 77
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตรับมอบเกียรติบัตร จากการได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( UP ITA ) ในระดับ A

รายละเอียด
 • 22 เม.ย. 2564
 • 73
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต อบรมการใช้ระบบการบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)

รายละเอียด
 • 9 เม.ย. 2564
 • 84
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากร​กองกิจการ​นิสิต​ทำบุญ​ไหว้พระเนื่องในเทศกาล​สงกรานต์​

รายละเอียด
 • 8 เม.ย. 2564
 • 109
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 31 มี.ค. 2564
 • 99
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

รายละเอียด
 • 29 มี.ค. 2564
 • 101
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตประชุมร่วมกับสารวัตรนิสิต เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และกระบวนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2564
 • 87
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศผู้นำนิสิตใหม่ประจำปีการสึกษา 2564

รายละเอียด
 • 8 มี.ค. 2564
 • 85
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดประชุมปิดสมัยสามัญองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
 • 5 มี.ค. 2564
 • 97
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมจัดประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 24 ก.พ. 2564
 • 89
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดเลือกตั้งประธานสภานิสิต

รายละเอียด
 • 18 ก.พ. 2564
 • 104
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดเลือกตั้งออนไลน์นายกองค์การนิสิต 64

รายละเอียด
 • 10 ก.พ. 2564
 • 145
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

รายละเอียด
 • 4 ก.พ. 2564
 • 97
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

Debate ผู้สมัครนายกองค์การนิสิต 64

รายละเอียด
 • 2 ก.พ. 2564
 • 121
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด
 • 18 ม.ค. 2564
 • 110
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต และ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมกันจัดพิธีทำบุญขึ้น

รายละเอียด
 • 7 ม.ค. 2564
 • 92
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ม.พะเยา ต้อนรับ พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะ เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่และร่วมประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จ ฯ

รายละเอียด
 • 5 ม.ค. 2564
 • 175
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายศิษย์เก่า

รายละเอียด
 • 30 ธ.ค. 2563
 • 90
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

เวียงร่วมกับกองกิจการนิสิต ร่วมจัดประกวดทูตวัฒนธรรม 2563

รายละเอียด
 • 10 ธ.ค. 2563
 • 124
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีหามงคลรวมศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

รายละเอียด
 • 3 ธ.ค. 2563
 • 122
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรม " สุขหลากวัย ปั่นไปแอ่วแม่ต๋ำ ผ่อกว๊านพะเยา " 1

รายละเอียด
 • 29 พ.ย. 2563
 • 91
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดประกวดสุนทรพจน์ รอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 27 พ.ย. 2563
 • 95
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัด พิธีฮับขวัญน้องใหม่​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​

รายละเอียด
 • 26 พ.ย. 2563
 • 114
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู 2563

รายละเอียด
 • 26 พ.ย. 2563
 • 107
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

สภานิสิตร่วมประชุม สภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่11

รายละเอียด
 • 25 พ.ย. 2563
 • 125
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

สภานิสิตร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดกิจกรรม

รายละเอียด
 • 18 พ.ย. 2563
 • 96
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ UPSR ร่วมกิจกรรม ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังสู่สากล

รายละเอียด
 • 15 พ.ย. 2563
 • 77
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกิจกรรม กฐินฝ้ายสามัคคีฯ

รายละเอียด
 • 26 ต.ค. 2563
 • 127
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรชมเชยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายละเอียด
 • 23 ต.ค. 2563
 • 147
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

รายละเอียด
 • 13 ต.ค. 2563
 • 89
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2563
 • 106
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

สภานิสิตแจ้งผลการพิจารณางบประมาณของหน่วยกิจกรรมนิสิต

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2563
 • 115
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

บุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมโครงการ จิตอาสาราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด
 • 30 ก.ย. 2563
 • 101
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการ UP Smart DSA Staff

รายละเอียด
 • 28 ก.ย. 2563
 • 110
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด
 • 21 ก.ย. 2563
 • 94
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต 63

รายละเอียด
 • 17 ก.ย. 2563
 • 126
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี

รายละเอียด
 • 11 ก.ย. 2563
 • 101
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด
 • 8 ก.ย. 2563
 • 245
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต

รายละเอียด
 • 15 ส.ค. 2563
 • 117
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรม ปลูกข้าววันแม่สืบสานข้าวไทยด้วยการดำนา

รายละเอียด
 • 11 ส.ค. 2563
 • 137
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกิจกรรม "รวมพลจิตอาสา ปลูกป่าตามรอยแม่

รายละเอียด
 • 11 ส.ค. 2563
 • 111
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียด
 • 7 ส.ค. 2563
 • 124
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
 • 30 ก.ค. 2563
 • 150
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

รายละเอียด
 • 30 ก.ค. 2563
 • 129
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตเข้าร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 17 ก.ค. 2563
 • 143
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 17 ก.ค. 2563
 • 146
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 17 ก.ค. 2563
 • 126
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มอบนโยบายการดำเนินกิจกรรม 2563

รายละเอียด
 • 15 ก.ค. 2563
 • 126
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 13 ก.ค. 2563
 • 120
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รายละเอียด
 • 10 ก.ค. 2563
 • 474
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีและกองกิจการนิสิต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดร

รายละเอียด
 • 19 มิ.ย. 2563
 • 142
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียด
 • 8 พ.ค. 2563
 • 194
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2563
 • 169
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตและบุคลากรฯ

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2563
 • 182
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตเข้าร่วมพบปะ "กาแฟยามเช้า"

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2563
 • 170
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรถโดยสารสวัสดิการ

รายละเอียด
 • 18 ก.พ. 2563
 • 204
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

จิตอาสาทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงจากไฟป่า

รายละเอียด
 • 13 ก.พ. 2563
 • 201
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการ มพ.ร้อยใจรักษ์ ด้วยใจรักและภักดี

รายละเอียด
 • 12 ก.พ. 2563
 • 173
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบผู้นำนิสิต ครั้งที่ 2

รายละเอียด
 • 6 ก.พ. 2563
 • 394
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรมฝึกทักษะการผูกผ้าและจับจีบผ้าประดับตกแต่ง

รายละเอียด
 • 5 ก.พ. 2563
 • 285
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายมุทิตาสักการะ "วันแห่งการให้ ปีที่ 8"

รายละเอียด
 • 29 ม.ค. 2563
 • 211
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด
 • 29 ม.ค. 2563
 • 197
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมสร้างจิตอาสาด้วยหัวใจบริการ

รายละเอียด
 • 28 ม.ค. 2563
 • 158
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 154
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิต ม.พะเยารับมอบของขวัญและกำลังใจจากท่านอธิการบดี

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 162
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 168
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตเข้าร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 163
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมส่งความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 143
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

จิตอาสาทาสีเส้นจราจรขบวนเส้นทางเสด็จฯ

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 186
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 176
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา 2563

รายละเอียด
 • 23 ม.ค. 2563
 • 134
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมส่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียด
 • 9 ม.ค. 2563
 • 170
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 8 ม.ค. 2563
 • 241
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิต ม.พะเยา เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

รายละเอียด
 • 7 ม.ค. 2563
 • 165
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รายละเอียด
 • 24 ธ.ค. 2562
 • 166
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตและนิสิตร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

รายละเอียด
 • 24 ธ.ค. 2562
 • 156