กองกิจการนิสิต

รายชื่อชมรมนิสิต ม.พะเยา Update 2564

ชมรมนิสิตด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประธานชมรม นายสุริยะกาล ทองเหลา โทร.0832561319

ประธานชมรม Mr.Vitov That โทร.0618469142

ประธานชมรม นายทยากร อาสว่าง โทร.0806818186

ประธานชมรม นายภูวมินทร์ ใจหลวงคำ โทร.0884187756

ประธานชมรม นางสาวจินดา จินะกะ โทร.0998327310

ชมรมนิสิตด้านจิตสาธารณะ

ประธานชมรม นางสาวจันจิรา ใจวงค์ โทร.0638415986

ประธานชมรม นางสาวภูริชญา พลหาราช โทร.0959303791

ประธานชมรม นายปริญญาพงษ์ คงแสนลีชัยเจริญ โทร.0932944278

ประธานชมรม นางสาวเบญจรัตน์ ชอบจิต โทร.0993794372

ประธานชมรม นายธนาดล นนตานอก โทร.0882994856

ประธานชมรม นายริฎวรรณ นิเล๊าะ โทร.0650677889

ประธานชมรม นางสาวเกศกนก โปต๊ะ โทร.0648702961

ประธานชมรม นางสาววิไลพร แซ่โซ้ง โทร.0991294492

ประธานชมรม นายบุณยกร สอนขยัน โทร.0628862829

ชมรมนิสิตด้านสุขภาพและนันทนาการ

ประธานชมรม นายฐิติชาดา นวลดี โทร.0994945241

ประธานชมรม นางสาวอารีนันท์ โกวินชวนทิพย์ โทร.0834606033

ประธานชมรม นายอัษฏา ต้นไทร โทร.0682309476

ประธานชมรม นางสาวธวัลรัตน์ กันทร โทร.0808468021

ประธานชมรม นายภควัต ก๋องแก่น โทร.0987893727

ประธานชมรม นางสาวสุนิดา เวชวัชรกุล โทร.0650698419

ประธานชมรม นายธนดล แก้วตา โทร.097019675

ประธานชมรม นางสาวพิชญา เขียวนันใจ โทร. 082-887-6439

ประธานชมรม นายเอกภาพ อ่อนมะมูล โทร.0954781167

ประธานชมรม นายณัฐชนน หล่ายเจ็ด โทร.0992717983

ประธานชมรม นางสาวณัฐธยาน์ พานิชย์ โทร.0635739170