บุคลากร กองกิจการนิสิต

บุคลากร กองกิจการนิสิต

งานธุรการ

นางสาวศิรินีย์ เนาว์แก้ว
นางสาวศิรินีย์ เนาว์แก้ว
หัวหน้างานธุรการ
หน่วยที่รับผิดชอบ เลขานุการ
  โทร.6291
นางสาวศิราณี กันทาศร
นางสาวศิราณี กันทาศรี
นักวิชาการศึกษา
หน่วยที่รับผิดชอบ สารบรรณ
  โทร.6290
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริฉัตร ปัญญาสงค
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริฉัตร ปัญญาสงค์
นักวิชาการศึกษา
หน่วยที่รับผิดชอบ พัสดุ,ระบบประกันคุณภาพและแผน
  โทร.6293
นายณัฐวุฒิ ดาวทอง
นายณัฐวุฒิ ดาวทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยที่รับผิดชอบ บุคคล,นวัตกรรมและสารสนเทศ
  โทร.6295
นายจตุรงค์ จำปาเรือง
นายจตุรงค์ จำปาเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์
  โทร.6294
นางสาวทิพวัลย์ ทองค
นางสาวทิพวัลย์ ทองคำ
นักวิชาการศึกษา
หน่วยที่รับผิดชอบ งานเลขานุการผู้บริหาร
  โทร.1004
นายพงศธร สิงหจาร
นายพงศธร สิงหจารุ
พนักงานบริการ
หน่วยที่รับผิดชอบ พัสดุ
  โทร.6292
นายมานพ มูลมาก
นายมานพ มูลมาก
พนักงานขับรถ
หน่วยที่รับผิดชอบ ยานพาหนะและซ่อมบำรุง
  โทร.6258
นายธนารัตน์ หาญสุข
นายธนารัตน์ หาญสุข
ลูกจ้างรายวัน
หน่วยที่รับผิดชอบ สารบรรณ
  โทร.6258

งานกิจกรรมนิสิต

นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ
นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ
หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
-
  โทร.6282
นางสาวสรณี เกิดทอง
นางสาวสรณี เกิดทอง
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยที่รับผิดชอบ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  โทร.6285
นายเกรียงไกร แถบค
นายเกรียงไกร แถบคำ
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยที่รับผิดชอบ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  โทร.6283
นายธีรวัฒน์ สมศร
นายธีรวัฒน์ สมศรี
นักวิชาการศึกษา
หน่วยที่รับผิดชอบ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  โทร.6284
นางสาวสุพัทธมาศน์ ธรรมขัน
นางสาวสุพัทธมาศน์ ธรรมขัน
นักวิชาการศึกษา
หน่วยที่รับผิดชอบ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  โทร.6281
นายยุทธพงษ์ ยะตา
นายยุทธพงษ์ ยะตา
นักวิชาการศึกษา
หน่วยที่รับผิดชอบ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  โทร.6280

งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ

นายธานัท ฟูแสง
นายธานัท ฟูแสง
หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ
หน่วยที่รับผิดชอบ วินัยนิสิต
  โทร.6249
นางสาวณัฐญาณี ธนาฤทธิ์
นางสาวณัฐญาณี ธนาฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา
หน่วยที่รับผิดชอบ พัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศและสากล
  โทร.6248
นางสาวณัฏฐนันท์ ธรรมสอน
นางสาวณัฏฐนันท์ ธรรมสอน
นักวิชาการศึกษา
หน่วยที่รับผิดชอบ พัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศและสากล
  โทร.6247
นายจักร์พันธ์ เสมอวงศ์ติ๊บ
นายจักร์พันธ์ เสมอวงศ์ติ๊บ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยที่รับผิดชอบ พัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ
  โทร.6245

ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา

นางสาวกิติยา เขียวงาม
นางสาวกิติยา เขียวงาม
หัวหน้าศูนย์ UPSR
หน่วยที่รับผิดชอบ จิตอาสา
  โทร.6288