โครงการ UP CAMPING & SLOW LIFE

ประกาศวันที่ 23 ธ.ค. 2564 | 130 Views


โครงการ UP CAMPING & SLOW LIFE

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ได้จัดโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและตลาดวัฒนธรรม (UP CAMPING & SLOW LIFE) โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เกิดกิจกรรมหรือนวัตกรรมด้านอัตลักษณ์นิสิต(สุนทรียภาพ) ในมหาวิทยาลัยพะเยา 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  3.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์(ส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียนในการออกร้านค้าภายในงาน)  โดยในโครงการมีการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนิสิตได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี (โฟล์คซอง) , การจำหน่ายสินค้าจากชมรมนิสิต ผู้นำนิสิต , talk to เพลินกับวิถีชาวแคมป์

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าลานเซิร์ฟสเก็ต อาคารสงวนเสริมศรี ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.30 น. โดยมีนิสิตและบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน SDGs 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ