เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของกองกิจการนิสิต

ประกาศวันที่ 23 พ.ย. 2564 | 374 Views


เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของกองกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต เป็นส่วนงานที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าในนามผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรของกองกิจการนิสิต จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อหน่วยงาน ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน สามารถตรวจสอบได้และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด และจะใช้อำนาจหน้าที่ด้วยสติปัญญา ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ยึดมั่นในผลประโยชน์ของส่วนรวมและความถูกต้องเป็นธรรมเป็นที่ตั้งตลอดจนสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่บุคลากรและนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ตระหนักถึงผลร้ายและความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ