กองกิจการนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์

ประกาศวันที่ 28 ก.ย. 2564 | 163 Views


กองกิจการนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต

กองกิจการนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน (สายสนับสนุน) ซึ่งเป็นการให้คะแนนช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ภายในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ผู้รับบริการข่าวสารจากเว็บไซต์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งเป็นการยกระดับในการพัฒนาและการดำเนินงาน Ranking website จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน