กองกิจการนิสิตจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานิสิต

ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2564 | 230 Views


กองกิจการนิสิตจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานิสิต

กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานิสิตเพื่อลงสู่แผนปฏิบัติการ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2564 ณ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมสัมมนาวางแผนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานและกำหนดทิศทางการนำนโยบายสู่แผนปฏิบัติการ โดยรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรกองกิจการนิสิตทุกท่านเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานิสิต