โครงการติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของ อบกน.

ประกาศวันที่ 19 ส.ค. 2564 | 529 Views


โครงการติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของ

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภานิสิต คณะกรรมการองค์การนิสิต คณะกรรมการเวียง คณะกรรมการสารวัตรนิสิต เข้าร่วมโครงการติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของ อบกน. เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยหน่วยกิจกรรมดังกล่าว ต้องรายงานการดำเนินงานภาพรวม ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา การรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของทุกหน่วยกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปพัฒนาและกำหนดทิศทางการดำเนินกิจกรรม ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน