กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

ประกาศวันที่ 31 มี.ค. 2564 | 22 Views

กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 ซึ่งได้แก่ สภานิสิต องค์การนิสิต เวียง สารวัตรนิสิต และประธานสโมสรคณะ  ตั้งแต่วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ ไร่องุ่นภูกลองฮิลล์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนิสิตผู้นำกิจกรรมและเป็นประธานเปิดกิจกรรม ในการนี้ได้เชิญ คุณสุทธิณีย์  ฉัตรยาลักษณ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในเรื่อง “การสร้าง Growth Mindset เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” อีกด้วย ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้ผู้นำนิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารโครงการหรือกิจกรรม ที่รับผิดชอบ 2.เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)รวมถึงอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือ และความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 2 วัน