หน่วยบุคคล งานธุรการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการการประเมินค่างาน

ประกาศวันที่ 1 ก.พ. 2564 | 237 Views


หน่วยบุคคล งานธุรการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมการอบรม

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 8.30 -16.30 น. หน่วยบุคคล งานธุรการกองกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งจัดโดยกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อให้การประเมินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์  บุคลากรชำนาญการพิเศษ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดโครงการ