กองกิจการนิสิต ตรวจครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

ประกาศวันที่ 8 ม.ค. 2564 | 339 Views


กองกิจการนิสิต ตรวจครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

หน่วยพัสดุ กองกิจการนิสิต ได้ทำการตรวจครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน กองกิจการนิสิต ซึ่งเป็นไปตามระเบียบพัสดุภาครัฐและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับเจตจำนงในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ตามกลไกการตรวจสอบและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อีกด้วย