กองกิจการนิสิตมอบรางวัลให้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต เพื่อยกย่องและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากร

ประกาศวันที่ 17 ธ.ค. 2563 | 266 Views


กองกิจการนิสิตมอบรางวัลให้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กองกิจการนิสิตมอบรางวัลให้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต เพื่อยกย่องและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากร  ในด้านต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูลการเข้าร่วมอบรมและข้อมูลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่  1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

1.รางวัลการพัฒนาตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ได้รับรางวัลคือ  นางสาวสุพัทธมาศน์ ธรรมขัน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุด  จำนวน 6 หลักสูตร

2.รางวัลการปฏิบัติหน้าที่ประเภทวันลาน้อยที่สุด ผู้ได้รับรางวัลคือ นางสาวศิราณี กันทาศรี  ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยลาป่วยและลากิจ น้อยที่สุด จำนวน 1.5 วัน

3.รางวัลขวัญใจบุคลากรกองกิจการนิสิต ผู้ได้รับรางวัลคือ  นายณัฐวุฒิ ดาวทอง ซึ่งเป็นผู้ที่บุคลากรกองกิจการนิสิต ลงคะแนนเสียงเห็นควรให้ได้รับรางวัลดังกล่าวมากที่สุด