โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศวันที่ 11 มี.ค. 2563 | 382 Views


โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายด้านการพัฒนานิสิตจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการแก่นิสิต ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ปัญหาด้านรถเมล์สวัสดิการ หอพัก การเรียนการสอน อาคารสถานที่ หรือพื้นที่กิจกรรม เป็นต้น ในการนี้ได้ทำพิธีส่งมอบและรับมอบงาน ของสภานิสิต และองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยานและให้โอวาทแก่ผู้นำนิสิตที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยามาโดยตลอด